Tập đoàn may mặc MXP - Phim giới thiệu

Duration: 5 min
Client: MXP Group
Director: Cuong Vu
Production: UK Motion
Post production: UK Motion

Budget: $20.000